Completed project – Multi-dwelling building “Zahari Stoyanov” street

Жилищна сграда на ул. “Захари Стоянов”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Г-н Радослав Тасев в качеството си на Управител на “Имот – Р – Консулт” ЕООД.
“Груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14, съгласно Наредба № 3/31. 07. 2003 г. на новопроектирана ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, предвидена за построяване в УПИ VII-1320, кв. 22 по плана на кв. “Освобождение и Гео Милев”, на адрес “Захари Стоянов” № 39ж, в съответствие с утвърдената техническа документация.

 

Снимки