Реализирани проекти – Проект Родопи

Жилищна сграда на ул. “Родопи”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – “ПРАСПЕКТ” ЕООД – представлявано от управителя на дружеството БОЯН ВЕСЕЛИНОВ СТОЙКОВ.
Извършване, със свои строителни материали, техника и работна сила по одобрен инвестиционен проект на арх. Елена Апостолова от 2008 год., за който има Разрешение за строеж № 226/26. 08. 2008 г. строителство до етап “груб строеж”, включително и с констатиране на годността на конструкцията до посочения етап с акт – образец №14 на масивна жилищна сграда с магазини на адрес – гр. Пловдив, ул. “Родопи” № 111 в поземлен имот, съставляващ УПИ XIII-1984, кв. 477 по плана на Трета градска част гр. Пловдив.

 

Снимки