Completed project – Single-family houses in Poing by Munich

Строителен проект – Ново строителство на 16 редови къщи и 8 къщи-близнаци в 85586 гр. Поинг

Фирма „Оберон бау” ЕООД, ул. „Жан Жорес” 11, 4002 гр. Пловдив, България – наричана за краткост по-долу ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ (ПИ), предлага на фирма „Хахингер Бау” ООД, ул. „Албрехт Дюрер” 2, 82008 Унтерхахинг, Германия – наричана за краткост по-долу ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ (ГИ), следното:

1. Предмет на работа
Изпълнение на дейността строител за строителния проект 85586 Поинг, ул. „Ам Бергфелд”, кв. № 3241 (Q20) и 3242 (Q21), W5, строително пространство 1 – 8
Ново строителство на 16 редови къщи и 8 къщи-близнаци.

2. Представителство
2.1 ГИ ще се представлява от г-н Кьохер.
2.2 ПИ ще се представлява от г-н Ставрев старши и младши.

3. Компоненти на офертата (към § 1 Наредбата за възлагане на строителни работи, Част „Б” / VOB/B) Компонентите на офертата се намират в следната последователност и йерархия:
– Описание на дейностите с подробен текст съгласно Списък с дейностите от 15.09.2010
– Оферта от 06.10.2010
– Части „Б” и „В” от VOB, съгл. последна актуализация в ДВ.

4. Възнаграждение (към § 2 VOB/B)
4.1 Възнаграждението за описаните в т. 1 работи е с договорена нетна стойност от ……………………………….
Заплаща се след изпълнение на количествата по единни цени съгласно приложен списък с дейностите – Договор за единни цени. Цените са обвързващи до приключване на строителните работи.

Отчитане на почасовото възнаграждение съгласно следната почасова ставка:
Майстор
Евро/час …

Технически ръководител
Евро/час ….

Ръководител екип
Евро/час ….

Специалист
Евро/час ….

Помощник
Евро/час ….
Евро/час …..

Два дни след приключване на работите трябва да се представят фишовете за почасово възнаграждение. Разходи за материали: —-; Разходи за машини: —– (без вкл. ДДС)

4.2 Отстъпка
Върху офертата от 06.05.09 се начислява отстъпка в размер от — %.

5. Срокове за изпълнение (към § 5 VOB/B) Начало15.11.2010, Срок за завършване – 31.05.2010

6. Специални задължения на ПИ
6.1 ПИ е задължен да предостави достатъчно квалифициран ръководен персонал за планирането и организацията на работите на ПИ, при което следва да се осигури немскоговорящ ръководител на място.
6.2 ПИ се задължава да води дневник за строителните работи.
6.3 ПИ се задължава да представи калкулацията на единните си цени, в случай че ГИ изиска това за целите на разработване на допълнителни услуги за своя Възложител, а именно в рамките на 12 работни дни от изискването им.
6.4 По искане на ГИ, при обсъждане на строежа следва да присъства един упълномощен представител на ПИ.
6.5 ПИ е задължен да вземе всички мерки за безопасност при осъществяването на дейностите си. В случай, че ПИ ползва наети скелета или устройства, той е задължен да ги изпита предварително по отношение на годността им за съответните цели.

7. Характеристики на строителната площадка
7.1 ГИ уточнява необвързващо следното по отношение на подходните пътища:
7.2 На ПИ се представя безвъзмездно (§ 4 т. 4 VOB/B)
7.2.1 Склад и работни места: безплатно за собствени нужди.
Всички останали помещения за съхранение и работа ПИ е задължен да осигури сам; Разходите за тях са включени в договорните цени.
7.2.2 Водоснабдяване: безплатно
7.2.3 Електрозахранване: безплатно
7.2.4 Настаняване: ГИ предоставя помещение за почивка през деня и контейнер за техническия ръководител.
7.2.5 Разходите за потреблението се поемат от ГИ.

8. Застраховка за строителните работи 0,3 % от отчетната сума

9. Частично прекратяване
В случай, че строителният предприемач заяви пред ГИ самостоятелното изпълнение на определени работи съгл. § 2 т. 4 от VOB/B, то ГИ има право да декларира пред ПИ частично прекратяване с правните последствия от него съгл. § 8 т. 1 ал. 2 от VOB/B.

10. Неустойки (към § 11 VOB/B)
В случай на забава от страна на ПИ, той дължи по отношение на договорения срок на изпълнение 0,3% обезщетение за всеки работен ден в забава, но не повече от 5% от брутната отчетена сума.
Същото важи за твърдо договорените междинни срокове.

11. Приемане
Съгл. VOB/B §12

12. Срок на гаранция (към § 13 VOB/B)
В отклонение от това се договаря следното: 5 години и един месец след приемане на обекта от ГИ и предаването му от ПИ.

13. Фактури (към § 14 VOB/B)
Всички фактури се изпращат в два екземпляра до „Хахингер Бау”.
Всички необходими документи за фактурите (напр. калкулация на количества, отчетни чертежи, ръчни чертежи) се изготвят и предават в два екземпляра.

14. Заплащане (към § 16 VOB/B)
Заплащането се осъществява както следва: 2 х месечно ГИ има правото при заплащането на първоначалната вноска в рамките на 8 дни и при заплащането на последната вноска в рамките на 24 дни, да отчисли 2% сконто.
В останалите случаи заплащанията се осъществяват съгласно разпоредбите на VOB.

15. Допълнителни задължения на ПИ
ПИ се задължава да спазва немския Закон за работниците и командировките и съответния колективен договор за минимални възнаграждения. Той се задължава да не нарушава разпоредбите на Наредбата на занаятчиите, Наредбата за работното време и Закона за нелегалните работници.
Освен това той се задължава да заплаща социално-осигурителните вноски, доколкото дейността на ПИ подлежи на този режим, съответния дял от социалните вноски към касата за ДЗО (допълнително здравно осигуряване). Като доказателство за това задължение на ПИ, той се задължава да представи най-късно със започването на работата следните документи:

– Декларация за липса на задължения за общите вноски за социално осигуряване от съответната служба, респ. друг доказателствен документ.
Освен това ПИ се задължава в началото на изпълнение на работите да представи списък на наетите от него работници, който съдържа име и фамилия, дата на раждане и компетентна служба за внасяне на общата сума за социални осигуровки, както и да го актуализира винаги при смяна на наетите лица.
СУ се задължава да представи на касата за ДЗО, респ. касата за отпуски и синдикалната организация заедно с последната си фактура отново актуално удостоверение за наличието/ липса на задължения от съответната служба за общата сума социални осигуровки (респ. друг удостоверяващ обстоятелството документ).
Освен това ПИ се задължава заедно с последната си фактура да докаже посредством писмени декларации от работещите наети лица, че им е изплатено поне минималното възнаграждение съгласно съответния колективен договор.

16. Гаранции (към § 17 VOB/B)
ПИ се задължава при първоначалните фактури да предостави гаранция в брой с цел обезпечаването на задължението си за изпълнение на договора в размер от 10% от нетната стойност на поръчката, а с издаването на последната фактура – 5% от нетната стойност на последната фактура за претенции за гаранцията и недостатъци, като тези плащания могат да бъдат заменени от банкова гаранция.

17. Декларация за спазването на тарифата и самостоятелно изпълнение
ПИ декларира с настоящото, че в случай на потвърждение на поръчката, възнаграждението на наетите от него лица няма да е с размер по-нисък от валидните за договорните страни тарифи за възнаграждението (Декларация за спазване на тарифата).
ПИ декларира, че изпълнява дейностите от собственото си предприятие.

18. Удостоверение за освобождаване и данъчни удръжки съгл. чл. 13б от ЗДДС
ПИ се задължава да предаде най-късно до ….(липсва дата) актуално удостоверение за освобождаване (чл. 48а ЕДЗ), издадено от компетентната за него Данъчна служба. В противен случай ГИ е задължен да задържи от всички плащания данъчни отчисления в размер от 15% от брутната стойност на фактурата и да ги изплати на компетентната за ПИ данъчна служба.
В случай, че ПИ е по смисъла на ЗДДС предприятие със седалище в чужбина, то ГИ е задължен, доколкото е предприемач по смисъла на чл. 2 от ЗДДС, респ. юридическо лице по смисъла на публичното право, съгл. чл. 13б от ЗДДС да преведе стойността на валидния ДДС на компетентната за него данъчна служба.

19. Други споразумения
Възложителят сключва имуществена застраховка за щети на карана от форсмажорни обстоятелства, чиято стойност месечно е ок. 150,00 Евро и се начислява за сметка на Изпълнителя. Евентуално възстановените суми поради липсата на щети при завършването на строителните работи ще бъдат възстановени на Изпълнителя.
Междинните проверки за установяване на щети се осъществяват след завършването на къща и по искане на ПИ.

20. Спорове (към § 18 VOB/B)
За настоящият договор се прилага немското законодателство. Споровете се разрешават от компетентните съдилища. За напълно търговските отношения компетентен съд е Мюнхен. Възложителят запазва правото си да възлага частични работи за изпълнение от трети лица.

 

Снимки